Sumter Forest Temple, U.S.A.

แจ้งปัญหาทางเทคนิกวิทยุออนไลน์

ขณะนี้วิทยุออนไลน์ของเราไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตใหม่ จาก Farmers Telephone Cooperative เป็น Time Warner Cable ทำให้อินเตอร์เน็ตใช้การไม่ได้ชั่วคราวจนกว่าการติดตั้งระบบทั้งหมดจะเรียบร้อย เมื่อระบบต่างๆ เรียบร้อยแล้ว เราจะทำการแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้