July 21, 2013 ทำบุญวันอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา

ณ วัดป่าซัมเตอร์ เมืองซัมเตอร์ มลรัฐเซาท์แคโรไลน่า
วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2556 (July 21, 2013)

อาสาฬหบูชา คือวันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรก หลังจากตรัสรู้ได้ 2 เดือน โดยแสดงปฐมเทศนา ธัมมจักกัปปวัตตนสูตรโปรดพระปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 ได้แก่ พระโกณฑัญญะ พระวัปปะ พระภัททิยะ พระมหานาม และพระอัสสชิ ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เมืองพาราณสี แคว้นมคธ จนพระอัญญาโกณฑัญญะได้บรรลุธรรมและขอบวชเป็นพระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนา จึงถือว่าวันนี้มีพระรัตนตรัยครบองค์สามบริบูรณ์ครั้งแรกในโลก คือ มีทั้งพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์

ส่วน"เข้าพรรษา" แปลว่า "พักฝน" หมายถึง พระภิกษุสงฆ์ต้องอยู่ประจำ ณ วัดใดวัดหนึ่งระหว่างฤดูฝน โดยเหตุที่พระภิกษุในสมัยพุทธกาล มีหน้าที่จะต้องจาริกโปรดสัตว์ และเผยแผ่พระธรรมคำสั่งสอนแก่ประชาชนไปในที่ต่าง ๆ ไม่จำเป็นต้องมีที่อยู่ประจำ แม้ในฤดูฝน ชาวบ้านจึงตำหนิว่าไปเหยียบข้าวกล้าและพืชอื่นๆ จนเสียหาย พระพุทธเจ้าจึงทรงวางระเบียบการจำพรรษาให้พระภิกษุอยู่ประจำที่ตลอด 3 เดือน ในฤดูฝน คือ เริ่มตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ของทุกปี ถ้าปีใดมีเดือน 8 สองครั้ง ก็เลื่อนมาเป็นวันแรม 1 ค่ำ เดือนแปดหลัง ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญเจริญพรคณะศรัทธาญาติโยมทั้งหลาย มาร่วมทำบุญตักบาตร ถวายสังฆทาน-ผ้าจำนำพรรษา ฟังธรรมเทศนา ทอดผ้าป่าสามัคคี และเวียนเทียน ในวันอาทิตย์ที่ 21 ก.ค. 2556

กำหนดการ

10.00 น. พุทธศาสนิกชนพร้อมเพียงกัน ณ วัดป่าซัมเตอร์

10.30 น. สวดมนต์/เจริญจิตภาวนา

11.10 น. ถวายสังฆทาน/ตักบาตรพระสงฆ์/ร่วมรับประทานอาหาร

13.00 น. ฟังพระธรรมเทศนา 1 กัณฑ์

13.40 น. ถวายต้นผ้าป่าสามัคคี-ผ้าอาบน้ำฝน/พระสงฆ์อนุโมทนา/เวียนเทียน/เสร็จพิธี

สำหรับท่านที่อยู่ต่างรัฐ ประสงค์จะร่วมทำบุญ กรุณาส่ง Check หรือ Money Order มาร่วมบริจาคได้โดยสั่งจ่ายในนาม Sumter Forest Temple ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมกันสนับสนุนวัดป่าซัมเตอร์มาตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบัน