September 15, 2013 ทำบุญวันสารท

ณ วัดป่าซัมเตอร์ เมืองซัมเตอร์ มลรัฐเซาท์แคโรไลน่า
วันอาทิตย์ที่ 15 เดือน กันยายน พ.ศ. 2556 (September 15, 2013)
....................................................................

วันสารท เป็นการทำบุญเดือนสิบ ถือเป็นคติและเชื่อสืบกันมาว่า ญาติที่ล่วงลับไปแล้ว จะมีโอกาสได้กลับมารับส่วนบุญจากญาติพี่น้องที่ยังมีชีวิตอยู่อุทิศส่วนบุญไปให้ ครั้นรับส่วนบุญแล้ว ก็มีโอกาสหมดหนี้กรรมพร้อมทั้งได้ไปเกิดในภพภูมิที่ดี

อีกประการหนึ่งสังคมไทยเป็นสังคมเกษตรกรรม ทำนาเป็นอาชีพหลักในช่วงเดือนสิบนี้ ได้ปักดำข้าวกล้าลงในนาหมดแล้ว กำลังงอกงาม และรอเก็บเกี่ยวเมื่อสุก จึงมีเวลาว่างพอที่จะทำบุญเพื่อเลี้ยงตอบแทน และขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรือแม่พระโพสพ หรือผีไร่ ผีนา ที่ช่วยรักษาข้าวกล้าในนาให้เจริญงอกงามดี และออกรวงจนสุกให้เก็บเกี่ยวได้ผลผลิตมาก

จะอย่างไรก็ตาม มีเรื่องเล่ากันมาว่า สมัยพุทธกาล มีพระราชา พระนามว่า พิมพิสาร ครั้นทำบุญแล้วไม่ได้อุทิศผลบุญไปให้พวกญาติที่ตายไปซึ่งบังเกิดในเปรตวิสัย ต่อมา เปรตทั้งหลายก็มาปรากฏตัว ส่งเสียงร้อง ทำให้พระองค์หวาดสะดุ้งกลัว รุ่งเช้าพระองค์จึงเสด็จไปถามพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้า ตรัสว่า มหาบพิตร พระองค์ทำบุญแล้วไม่ได้อุทิศส่วนบุญให้ญาติผู้ที่ล่วงลับไป ดังนั้นพระองค์ต้องทำบุญอีกครั้ง แล้วอุทิศผลบุญไปให้ผู้ที่ล่วงลับไป เมื่อพระเจ้าพิมพิสารทำบุญแล้วอุทิศผลบุญให้แก่พวกเปรต พวกเปรตก็อนุโมทนารับเอาส่วนบุญนั้นแล้ว ก็ประสบความสุขและไปสู่ภูมิที่ดี นี่เป็นการยกตัวอย่างในการทำบุญใสวันสารท

ดังนั้นวัดป่าซัมเตอร์ จึงได้จัดงานทำบุญวันสารท หรือคนอีสานเรียกว่า "บุญข้าวสาก" เพื่อเปิดโอกาสให้ญาติโยมได้ทำบุญอุทิศไปให้ญาติที่ล่วงลับไปแล้ว (โปรดนำอัฐิหรือภาพ ของบุพการีมาด้วย เพื่อพระสงฆ์จะได้ทำพิธีบังสุกุล)

กำหนดการ

10.00 น. พุทธศาสนิกชนพร้อมเพียงกัน ณ วัดป่าซัมเตอร์

10.30 น. สวดมนต์/เจริญจิตภาวนา

11.10 น. ถวายสังฆทาน/ตักบาตรพระสงฆ์/ร่วมรับประทานอาหาร

13.00 น. ฟังพระธรรมเทศนา 1 กัณฑ์

13.40 น. ถวายต้นผ้าป่าสามัคคี/พระสงฆ์อนุโมทนา/เสร็จพิธี

สำหรับท่านที่อยู่ต่างรัฐ ประสงค์จะร่วมทำบุญ กรุณาส่ง Check หรือ Money Order มาร่วมบริจาคได้โดยสั่งจ่ายในนาม Sumter Forest Temple ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมกันสนับสนุนวัดป่าซัมเตอร์มาตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบัน