May 18, 2014 ทำบุญวิสาขบูชา

ณ วัดป่าซัมเตอร์ เมืองซัมเตอร์ รัฐเซาท์ แคโรไลน่า
วันอาทิตย์ที่ 18 พฤษภาคม 2557

วันวิสาขบูชา เป็นวันสำคัญวันหนึ่งของพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย ซึ่งทุกคนควรจะมาร่วมทำบุญกัน เพื่อระลึกถึงพระปัญญาธิคุณ พระบริสุทธิคุณ และพระมหาการุณาธิคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งตรงกับวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 หรือราวเดือนพฤษภาคม วิสาขบูชา ย่อมาจากคำว่า "วิสาขปุรณมีบูชา" แปลว่า การบูชาพระในวันเพ็ญเดือนวิสาขะ (คือเดือน 6)ซึ่งมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้น 3 ประการ ดังต่อไปนี้

1. เป็นวันประสูติของเจ้าชายสิทธัตถะ ณ ลุมพินีสถาน เมื่อวันเพ็ญเดือน 6 ตรงกับวันศุกร์ขึ้น 15 ค่ำ ปีจอ ก่อนพุทธศักราช 80 ปี

2. เป็นวันที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้อนุตตรสัมโพธิญาณ ณ ร่มพระศรีมหาโพธิบัลลังก์ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา ตำบลอุรุเวลาเสนานิคม เมื่อวันเพ็ญเดือน 6 ก่อนพุทธศักราช 45 ปี

3. เป็นวันปรินิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ณ ร่มไม้รัง (ต้นสาละ) คู่ ในสาลวโนทยานของมัลลกษัตริย์ใกล้เมืองกุสินารา เมื่อวันเพ็ญเดือน 6 ก่อนพุทธศักราช 1 ปี
ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญเจริญพรคณะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายมาร่วมทำบุญตักบาตร ถวายสังฆทาน ฟังธรรมเทศนา ทอดผ้าป่าสามัคคี และเวียนเทียนในวันอาทิตย์ที่ 18 พฤษภาคม 2557
กำหนดการ
10.00น. พุทธศาสนิกชนพร้อมเพียงกันณ วัดป่าซัมเตอร์
10.30น. สวดมนต์/เจริญจิตภาวนา
11.10 น. ถวายสังฆทาน/ตักบาตรพระสงฆ์/ร่วมรับประทานอาหาร
13.00น. ฟังพระธรรมเทศนา 1กัณฑ์
13.40น. ถวายต้นผ้าป่าสามัคคี/พระสงฆ์อนุโมทนา/เวียนเทียน/เสร็จพิธี

สำหรับท่านที่อยู่ต่างรัฐประสงค์จะร่วมทำบุญ กรุณาส่ง Check หรือ Money Order มาร่วมบริจาคได้โดยสั่งจ่ายในนาม Sumter Forest Temple ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมกันสนับสนุนวัดป่าซัมเตอร์มาตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบัน