July 9, 2017 ทำบุญเข้าพรรษา

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมไหว้พระสวดมต์ทำบุญตักบาตรถวายสังฆทานและฟังเทศน์เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษาณวัดป๋าซัมเตอร์เมืองซัมเตอร์มลรัฐเซาท์แคโรไลน่าในวันอาทิตย์ที่ 9 เดือนกรกฎาคมพ.. 2560 (Sunday, July 9, 2017) ดังมีกำหนดการดังนี้

เวลา 10.30 . ไหว้พระสวดมนต์/เจริญภาวนา

เวลา 11.00 . ตักบาตรพระสงฆ์/ถวายภัตตาหารเพล

เวลา 11.30 . ผู้ร่วมงานรับประทานอาหารร่วมกัน

เวลา 13.00 . ทอดผ้าป่าสามัคคี/ฟังเทศน์/กราวดน้ำ-รับพรเป็นเสร็จพิธี

รู้จักความเป็นมาและข้อมูลของวันเข้าพรรษา

การเข้าพรรษาเป็นพุทธบัญญัติซึ่งพระภิกษุทุกรูปจะต้องปฏิบัติตามหมายถึงการอธิษฐานอยู่ประจำที่ไม่เที่ยวจาริกไปยังสถานที่ต่างๆเว้นแต่มีกิจจำเป็นจริงๆช่วงจำพรรษาจะอยู่ในช่วงฤดูฝนคือแรม 1 ค่ำเดือน 8 ถึง 15 ค่ำเดือน 11 ของทุกปีดังนั้นวันเข้าพรรษาหมายถึงวันที่พระภิกษุในพระพุทธศาสนาอธิษฐานอยู่ประจำในวัดหรือเสนาสนะที่คุ้มแดดคุ้มฝนได้แห่งหนึ่งไม่ไปค้างแรมในที่อื่นตลอด 3 เดือนในฤดูฝน

วันเข้าพรรษาเป็นวันที่พระสงฆ์เริ่มอยู่จำพรรษาตลอด 3 เดือนในฤดูฝนตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำเดือน 8 จนถึงกลางเดือน 11 วันเข้าพรรษาที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตไว้มีอยู่ 2 วันคือ

- วันเข้าปุริมพรรษาคือวันเข้าพรรษาแรกตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำเดือน 8 ไปจนถึงวันเพ็ญกลางเดือน 11
-
วันเข้าปัจฉิมพรรษาคือวันเข้าพรรษาหลังตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำเดือน 9 ไปจนถึงวันเพ็ญเดือน 12


เมื่อเข้าพรรษาแล้วหากภิกษุมีกิจธุระจำเป็นอันชอบด้วยพระวินัยพระพุทธเจ้าก็ทรงอนุญาตให้ไปได้โดยมีข้อจำกัดว่าจะต้องกลับมายังสถานที่จำพรรษาเดิมภายใน 7 วันที่เรียกว่าสัตตาหกรณียะดังต่อไปนี้

1. เมื่อทายกทายิกาปราถนาจะบำเพ็ญกุศลเมื่อมานิมนต์ก็ให้ไปเพื่อรักษาศรัทธาได้
2.
ถ้าสงฆ์ณที่แห่งใดแห่งหนึ่งเกิดอธิกรณ์ขึ้นก็ให้ไปเพื่อระงับอธิกรณ์ได้
3.
ถ้าบิดามารดาญาติพี่น้องพระอุปัชฌาย์อาจารย์เป็นไข้เมื่อทราบก็ให้ไปได้
4.
พระวิหารในที่แห่งอื่นเกิดชำรุดเสียหายให้ไปหาสิ่งของเพื่อมาปฏิสังขรพระวิหารนั้นได้
5.
เมื่อถูกสัตว์ร้ายรบกวนถูกโจรปล้นพระวิหารถูกไฟไหม้หรือถูกน้ำท่วมก็ให้ไปจากที่นั้นได้
6.
เมื่อชาวบ้านถูกโจรปล้นอพยพหนีไปก็ให้ไปกับพวกชาวบ้านได้โดยให้ไปกับชาวบ้านที่มีความเลื่อมใสศรัทธาสามารถที่จะให้ความอุปถัมภ์ได้
7.
เมื่อที่ใดเกิดความขาดแคลนอาหารหรือยารักษาโรคขาดผู้อุปถัมภ์บำรุงได้รับความลำบากก็อนุญาตให้ไปจากที่นั้นได้
8.
ถ้าหากมีผู้เอาทรัพย์มาล่อก็อนุญาตให้ไปจากที่นั้นได้
9.
หากภิกษุสงฆ์หรือภิกษุณีสงฆ์แตกกันหรือมีผู้พยายามจะให้แตกกันถ้าการไปจากที่นั้นสามารถระงับการแตกกันได้ก็อนุญาตให้ไปได้

ในวันเข้าพรรษาถือว่าเป็นกรณียกิจพิเศษสำหรับพระภิกษุสงฆ์จะมีการประชุมกันในพระอุโบสถไหว้พระสวดมนต์ขอขมาซึ่งกันและกันเสร็จแล้วก็ประกอบพิธีเข้าพรรษาภิกษุจะอธิษฐานใจตนเองว่าตลอดฤดูกาลเข้าพรรษานี้ตนเองจะไม่ไปไหนด้วยการเปล่งวาจาว่าอิมสฺมึอาวาเสอิมํเตมาสํวสฺสํอุเปมิหรืออิมสฺมึวิหาเรอิมํเตมาสํวสฺสํอุเปมิแปลว่าข้าพเจ้าขออยู่จำพรรษาตลอด 3 เดือนในอาวาสนี้หรือในวิหารนี้ (ว่า 3 ครั้ง) หลังจากเสร็จพิธีเข้าพรรษาแล้วก็นำดอกไม้ธูปเทียนไปนมัสการปูชนียวัตถุที่สำคัญในอาวาสนั้นในวันต่อมาก็นำดอกไม้ธูปเทียนไปขอขมาพระอุปัชฌาย์อาจารย์และพระเถระที่ตนเคารพนับถือ


ความสำคัญของวันเข้าพรรษา

วันเข้าพรรษานี้มีความสำคัญต่อพุทธศาสนิกชนและเป็นวันสำคัญของพระพุทธศาสนาด้วยเหตุผลดังนี้

. พระภิกษุจะหยุดจาริกไปยังสถานที่อื่นๆแต่จะเข้าพักอยู่ประจำในวัดแห่งเดียวตามพุทธบัญญัติ
. การที่พระภิกษุอยู่ประจำที่นานๆย่อมมีโอกาสได้สงเคราะห์กุลบุตรที่ประสงค์จะอุปสมบทเพื่อศึกษาพระธรรมวินัยและสงเคราะห์พุทธบริษัททั่วไป
. เป็นเทศกาลที่พระพุทธศาสนิกชนงดเว้นอบายมุขและความชั่วต่างเช่นการดื่มสุราสิ่งเสพติดและการเที่ยวเตร่เฮฮาเป็นต้น
. นอกจากเป็นเทศกาลที่พุทธศาสนิกชนงดเว้นอบายมุขและความชั่วต่างแล้วในช่วงเวลาพรรษาพุทธศาสนิกชนทั่วไปจะบำเพ็ญทานรักษาศีลฟังธรรมและเจริญภาวนามากขึ้น