Sumter Forest Temple, U.S.A.

คุยกับผู้บริหาร 3 ส.ค. 2554

เจริญพรสาธุชนทุกท่าน... ช่วงนี้เป็นเทศกาลเข้าพรรษา เป็นช่วงเวลาที่พระภิกษุต้องอยู่จำพรรษา ณ อาวาสใดอาวาสหนึ่งตามพุทธบัญญัติ ที่วัดของเราก็เช่นเดียวกัน ปีนี้มีพระภิกษุจำพรรษาด้วยกัน 3 รูป มีการทำบุญตักบาตรและแสดงธรรมทุกวันอาทิตย์ เพื่อเปิดโอกาสให้สาธุชนได้สั่งสมบุญกุศลเต็มที่ จึงขอเชิญทุกท่านมาร่วมทำบุญและฟังเทศน์โดยพร้อมเพรียงกัน

ช่วงเดือนมิถุนายน - กรกฎาคมที่ผ่านมา มีมรสุมหลายอย่างถาโถมกระหน่ำใส่วัด ทำให้บรรยากาศแห่งความตึงเครียดและอึดอัดแผ่ไปทั่ว บางคนก็เป็นห่วงกังวลว่าวัดจะไปไม่รอด จึงขอแจ้งให้สาธุชนทุกท่านว่า ทางผู้บริหารวัดไม่เคยนิ่งนอนใจกับปัญหาที่คาราคาซังมานาน แต่ก็ไม่อาจจะท้ารบตบตีกับใครได้เนื่องจากทรงเพศสมณะ อีกทั้งไม่ใช่วิสัยของบัณฑิตชนที่จะพอใจกับความวุ่นวาย ทางวัดจึงอาศัยความนิ่งสงบความเคลื่อนไหว ไม่ตอบโต้ทางวาจากับใคร ปล่อยให้กฎแห่งกรรมเป็นผู้จัดการเอง ธรรมะย่อมชนะอธรรมเสมอ เพียงแต่ต้องตั้งมั่นในขันติธรรมเท่านั้น

อย่างไรก็ตาม เพื่อแก้ปัญหาในระยะยาว ทางผู้บริหารจึงได้ตัดสินใจยุติการดำเนินกิจการภายใต้ชื่อวัดรัตนวนาราม มีผลตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2554 เป็นต้นไป ทรัพย์สินทั้งหมดของวัดรัตนวนารามจะถูกโอนกรรมสิทธิ์ไปเป็นของชื่อใหม่ ภายใต้ชื่อภาษาอังกฤษว่า "Sumter Forest Temple" หรือเรียกภาษาไทยว่า "วัดป่าซัมเตอร์" ดังนั้น จึงขอประกาศให้ทราบว่าตั้งแต่นี้เป็นต้นไป ไม่มีชื่อวัดรัตนวนารามอีก ทางวัดจะใช้ชื่อใหม่ในการดำเนินกิจการทั้งหมด เพื่อขจัดบุคคลที่สร้างปัญหาให้แก่วัดออกไปจากอย่างถาวร และเพื่ออนาคตที่สดใสของวัดป่าซัมเตอร์ในอนาคต

ดังนั้น จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน เมื่อท่านทำการบริจาคให้แก่วัด โปรดเขียนเช็ดหรือส่งธนาณัติสั่งจ่ายในนาม Sumter Forest Temple และเรียกชื่อวัดว่า "วัดป่าซัมเตอร์" ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป...

ขอขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนกิจการของวัดและเป็นห่วงสถานการณ์ของวัด ตั้งแต่นี้เป็นต้นไป เราจะตั้งหน้าตั้งตาฟื้นฟูวัดใหม่ให้มีความเจริญรุ่งเรือง ให้พระสงฆ์มีความสบายใจสามารถทำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีอิสรภาพยิ่งขึ้น...