Sumter Forest Temple, U.S.A.

คุยกับผู้บริหารวัด

เจริญสุขสวัสดีสาธุชนทุกท่าน

พรรษากาลปี 2554 ก็ผ่านมาได้เดือนหนึ่งแล้ว เวลาช่างผ่านไปรวาดเร็วจริงๆ อีกสองเดือนก็จะออกพรรษาแล้ว ที่วัดของเราก็ได้จัดเทศน์ในพรรษามาโดยตลอด มีญาติโยมมาร่วมทำบุญฟังเทศน์ในแต่ละอาทิตย์มากบ้างน้อยบ้างตามเหตุปัจจัย อย่างไรก็ตาม ก็ถือว่าเป็นหน้าที่ของพระธรรมทูตที่จะต้องเผยแผ่พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า และเป็นหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนที่จะศึกษาและปฏิบัติตามหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนา

หลังจากที่ได้แจ้งให้สาธารณชนทราบว่า คณะผู้บริหารได้ทำการเปลี่ยนชื่อของวัดรัตนวนาราม (Wat Rattanavanaram) เป็น วัดป่าซัมเตอร์ (Sumter Forest Temple) เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2554 บัดนี้การเปลี่ยนชื่อได้รับการรับรองจากทาง Internal Revenue Service เรียบร้อยแล้ว

ดังนั้น ตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม 2554 เป็นต้นไป ทางวัดจะทำการเปลี่ยนชื่อบัญชีธนาคารให้สอดคล้องกับชื่อใหม่ตามกฎหมาย และจะเข้มงวดกับการทำระบบบัญชีให้ได้มาตรฐานของประเทศสหรัฐอเมริกา ดังนั้น จึงขอแจ้งให้สาธุชนทราบว่า เมื่อท่านทำการบริจาคปัจจัยให้แก่วัดผ่านการเขียน Check หรือซื้อ Money Order ขอให้สั่งจ่ายในนาม Sumter Forest Temple และเมื่อท่านทำการบริจาคที่วัด ขอให้บริจาคผ่านทางเจ้าหน้าที่การเงินของวัด เพื่อจะได้จัดทำบัญชีข้อมูลผู้บริจาคแสดงแหล่งที่มาของเงิน จากนั้นเจ้าหน้าที่จะทำการออกใบอนุโมทนาบัตรให้เพื่อใช้ในการลดหย่อนภาษีรายได้ต่อไป ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ัความร่วมมือ